TextOrientation

The orientation.

Values

Name

Description

Value

TextOrientation.HORIZONTAL

Horizontal orientation.

0

TextOrientation.VERTICAL

Vertical orientation.

1

Object of

TextFrameItem.orientation