StrikeThruType

The strikethrough style.

Values

Name

Description

Value

StrikeThruType.STRIKEBOX

(For vertical type) The strikethrough is through the em box.

3

StrikeThruType.STRIKEHEIGHT

(For vertical type) The strikethrough is through the height of the text.

2

StrikeThruType.STRIKEOFF

No strikethrough.

1

Object of

TextItem.strikeThru